perjantai 8. tammikuuta 2010

Lähiesimies tärkein lenkki henkilöstöhallinnossa

Elämme suurta murrosta, organisaatioita muutetaan, lakkautetaan ja yhdistellään. Muutos, keskittäminen, isommat tehokkaammat yksiköt sekä ulkoistaminen ovat päivän trendejä. Organisaatioita on määrällisesti ja laadullisesti katsottuna liikaa. Erityisesti tuki- ja ylläpitotehtävissä, kuten hallinnossa on liikaa henkilöstöä. Mikään organisaatio tai yksittäinen työtehtävä ei ole enää tämän globaalin laman ja työnjaon uudelleenorganisoitumisen jälkeen varmalla pohjalla.

Hyvä johtaminen ja sen osana esimiestyö hakee uomiaan erityisesti julkisen sektorin organisaatioissa. Monissa organisaatioissa esimiestoiminta on pahasti hukassa tai sitä ei ole lainkaan. Johdon ammattitaito on kuitenkin se, mihin organisaatio kaatuu ja jolle se rakentaa menestyksellistä toimintaansa.

Johtaminen on toimintaa, jonka avulla ihmisten ja erilaisten ihmisryhmien työtä ja voimavaroja (osaaminen, aika ja raha) pystytään kohdistamaan ja käyttämään tehokkaasti hyväksi halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Johtaminen on sidoksissa ympäristöönsä ja organisaation rakenteeseen ja perustehtävään. Jokaisella organisaatiolla on tavoite ja perustehtävä, jotka pitää kirkastaa jokaisen työntekijän ajatuksiin, toimintatapoihin ja sitoutumiseen.

Organisaatio toimii hyvän ja ihmisten johtamisen kautta, tarvitaan ihmisten jaksamista ja palkitsemista. Tätä kautta organisaatioprosessit ja tavoitteet ovat tuloksellisempia, ja asiat hoituvat.

Organisaatioissa tapahtuva ihmisten johtaminen tarkoittaa henkisten ja fyysisten voimavarjojen johtamista siten, että johdettavat pystyvät sitoutumaan ja näkemään yhteiset tavoitteet ominaan ja toimimaan yhdessä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esimiestyö tarkoittaa sitä, mitä tehdään, mitä tavoitellaan, millä resursseilla ja missä ajassa. Johdon ja esimiesten tulisi kertoa tarkoin jo perehdyttämisvaiheessa alaisilleen, mitä heiltä odotetaan, mitkä ovat resurssit ja toiminnalliset ja tulokselliset tavoitteet. Alaisten tuli myös tietää, miten tuloksia ja tavoitteita seurataan ja miten palaute annetaan. Alaisten on tiedettävä, mikä merkitys omalla työpanoksella on organisaatioprosessin toimivuuteen, tehokkuuteen ja tulokseen. Palaute työstä ja esimiehen kiinnostus alaisiinsa ovat erityisen tärkeitä moderneissa organisaatioissa. Jokaiselle työntekijälle lähiesimies edustaa johtoa.

Organisaatioissa tapahtuu ihmisten johtamisen ohella asiajohtamista, mikä tarkoittaa hallinnollista johtamista. Asiajohtamisen tavoitteena on saada koko henkilöstö alaisesta johtajistoon sekä heidän käyttämänsä työvälineet ja materiaalit organisoiduksi niin, että organisaation perustehtävä toteutuu ja asiat hoidetaan tavoitteellisesti.

Ellei organisaatiolla ole selkeää toimintasuuntaa tai näkemystä omasta toiminnastaan eikä ihmisiä johdeta lainkaan tai osata johtaa oikein, organisaation toiminnalla ei ole jatkuvuutta eikä menestysmahdollisuutta, eikä menestyksen oikeutustakaan. Myös itse johtamisen tulee olla tavoitteellista toimintaa. Muutosta täytyy osata hallita. Muutosjohtaminen on johdon tehtävä.

Tehokkuuden rinnalla tarvitaan aina suuntaa, visiota, strategiaa ja johdon näkemystä organisaation toiminnasta ja tulevaisuudesta, jota kohden organisaatio toiminnallaan pyrkii.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti